Развод брака

Провођење поступка мирења брачних супружника

Брачни  супружници који имају малољетну дјецу, прије покретања судског поступка за развод брака дужни су проћи поступак мирења пред надлежним Центром за социјални рад. Поступак се покреће по захтјеву једног од брачних супружника. > ЗАХТЈЕВ (ОБРАЗАЦ). Поступак се завршава Записником о успјелом/неуспјелом покушају мирења брачних супружника. Дужина трајања поступка у складу са Породичним законом је 2  мјесеца. Први долазак у Центар за социјални рад је у року од мјесец дана од дана подношења захтјева. Поступак се проводи без материјалних трошкова за странке у поступку.

Могућност преузимања : Захтјев за провођење поступка мирења брачних супружника

Регулисање одржавања личних односа (посјете и сл.) родитеља са млљт. дјецом

Према Породичном закону РС родитељ с којим дијете не живи у породичној заједници има право и дужност одржавања личних односа са својим дјететом. То је право родитеља али и дјетета. Родитељи су дужни да се договарају око начина на који ће родитељ који не живи са дјететом, проводити вријеме са дјететом (посјете и сл.). Уколико се родитељи око тога не могу договорити имају могућност обраћања надлежном Центру за социјални рад.

У оквиру поступка пред Центром за социјални рад стручни радници ће настојати да се родитељи споразумију о о начину одржавања личних односа родитеља са дјететом. Уколико до таквог споразума не дође, одлуку (рјешење) о томе ће донијети ораган старатељства цијенећи најбољи инетерес млљт. дјетета/дјеце.

Могућност преузимања : Захтјев за регулисање одржавања личних односа (посјете и сл.) родитеља са млљт. дјецом

 

Регулисање повјере малољетне дјеце једном од родитеља

Одлуку о повјери дјеце која су рођена у брачној заједници родитеља доноси Основни суд у поступку развода брака. Поред тога, суд ће у овом поступку одлучити и о износу који је други родитељ дужан да плаћа на име издржавања млљт. дјетета/дјеце (тзв. алиментација).

Одлуку о повјери дјеце која су стечена у ванбрачној заједници родитеља доноси надлежни Центар за социјални рад. Одлука се доноси након што се испитају све одлучне чињенице и може бити на начин да сва дјеца буду повјерена једном родитељу (најчешћа пракса) или ће једна бити код оца а друга код мајке (изузетно, када је то у интересу млљт. дјеце).  Уколико се процијени да је у интересу млљт. дјеце, дјеца се могу повјерити другом лицу на заштиту и васпитање.

Могућност преузимања : Захтјев за регулисање повјере малољетне дјеце једном од родитеља