Смјештај у установу социјалне заштите

Смјештај у установу подразумијева збрињавање у установу социјалне заштите и у другу установу која се налази ван система социјалне заштите, а примјерена је и испуњава услове за збрињавање корисника социјалне заштите.

Смјештај у установу социјалне заштите остварује се избором и упућивањем корисника у одговарајућу установу у којој се обезбјеђује становање, исхрана, одијевање, њега, помоћ, брига, васпитање и образовање, оспособљавање за привређивање, радне, културно-забавне, рекреативно-рехабилитационе активности, здравствена заштита и друге услуге.

Смјештај у установу социјалне заштите или другу установу на терет буџетских средстава неће се признати лицу коме услуге збрињавања могу пружати чланови његове породице који су обавезни у складу са законом да га издржавају и које има вишак стамбеног простора и другу имовину.

Појединац који је остварио средства продајом имовине или је даровао своју имовину и тиме довео себе у стање социјалне потребе нема право на смјештај у установу из буџетских средстава за период за који износ трошкова смјештаја одговара тржишној вриједности имовине.

Изузетно, смјештај у установу социјалне заштите или другу установу на терет буџетских средстава може се признати и лицу које има имовину, а која представља сметњу за остваривање овог права, под условом да власник своју имовину или дио имовине пренесе без накнаде, са правом својине јединици локалне самоуправе.

Лице којем је имовина сметња за остваривање права на смјештај у установу може дати сагласност за укњижбу права хипотеке до намирења валоризованих трошкова датих по основу права на збрињавање у установу.

Центар који упућује корисника у установу за смјештај приликом збрињавања осигураће основну одјећу, обућу и трошкове транспорта до установе.

Средства за ове трошкове биће обезбијеђена из средстава корисника, обвезника издржавања или из буџетских средстава предвиђених за социјалну заштиту.

 

Право на смјештај у установу има:

а) дијете без родитељског старања, до повратка у властиту породицу или збрињавања у породицу усвојиоца или хранитељску породицу, до завршетка редовног школовања, најдуже до 26. године живота, а не дуже од шест мјесеци након завршетка редовног школовања,

б) дијете са потешкоћама у развоју које нема услова да остане у својој породици и када је то сврсисходније ради чувања и васпитања, школовања, оспособљавања или психосоцијалне рехабилитације, док траје потреба за овим обликом заштите,

в) дијете чији је развој ометен породичним приликама, до повратка у властиту породицу,

г) дијете са друштвено неприхватљивим понашањем, док трају разлози за овим видом социјалне заштите,

д) дијете жртва насиља, док трају разлози за овим видом социјалне заштите,

ђ) дијете жртва трговине људима, док трају разлози за овим видом социјалне заштите,

е) пунољетно лице са инвалидитетом и тешко хронично обољело лице које није у могућности да самостално живи у породици због неповољних здравствених, социјалних, стамбених или породичних прилика и лица са поремећајима у понашању,

ж) старије лице које због неповољних социјалних, здравствених, стамбених и породичних прилика није у могућности да живи у породици, односно у домаћинству,

з) пунољетно лице жртва насиља у породици, док трају разлози за овим видом социјалне заштите,

и) пунољетно лице жртва трговине људима, док трају разлози за овим видом социјалне заштите,

ј) трудница и родитељ дјетета до годину дана живота дјетета ако је други родитељ дјетета умро, нестао, погинуо, извршио насиље у породици, коме је усљед материјалне необезбијеђености, неријешеног стамбеног питања, нарушених породичних односа и сличних ситуација потребан привремени смјештај и

к) лице које се нађе у скитњи или просјачењу или му је због других оправданих разлога потребан привремени смјештај.

Дијете до три године живота привремено може бити збринуто у установу социјалне заштите уз стручно мишљење Министарства здравља и социјалне заштите (у даљем тексту: Министарство).

Корисник који је остварио право на смјештај у установу, који не може остварити здравствено осигурање по другом основу, остварује здравствено осигурање из буџетских средстава намијењених за остваривање права на смјештај у установу.

 

Документација потребна за остваривање права смјештај у установу:

  • захтјев за остваривање права,
  • фотокопија личне карте,
  • извод из МКР (родни лист),
  • изјава о заједничком домаћинству (кућна листа),
  • доказ о материјалном и радном статусу за све чланове домаћинства,
  • медицинска документација,
  • земљишно књижни извадак за лице за које се подноси захтјев и

друга документација која може послужити службеном лицу као доказ у управном поступку