Збрињавање у хранитељску породицу

 • Збрињавање у хранитељску породицу је облик збрињавања корисника у породицу која му обезбјеђује задовољавање основних животних потреба, која брине о личности корисника и помаже му у остваривању његових права и извршавању обавеза.
 • Право на збрињавање у хранитељску породицу има лице које, у складу са законом, има право на смјештај у установу.
 • Хранитељска породица је породица са једним или више пунољетних лица која се бави услугама збрињавања дјеце или пунољетних лица, за коју је извршена процјена и оспособљавање за хранитељство, која испуњава прописане услове и остварује накнаду за своје пружене услуге.
 • Приликом избора породице у коју се корисник збрињава, Центар који врши збрињавање руководиће се нарочито личним својствима корисника и чланова породице у коју се врши збрињавање, стамбеним и другим могућностима породице и потребама корисника.
 • У хранитељску породицу може се збринути највише троје дјеце, односно двоје дјеце са инвалидитетом, с тим да укупан број дјеце која живе у породици хранитеља, рачунајући и дјецу хранитеља, не може бити већи од петоро дјеце.
 • Изузетно када је то у интересу дјеце, када је ријеч о породици сродника, када се збрињавају браћа и сестре, у хранитељску породицу може бити збринуто више дјеце.
 • У хранитељску породицу могу се збринути највише три пунољетна лица.
 • Изузетно, збрињавање се може вршити и у породицу која нема статус хранитељске породице, када надлежни Центар процијени да је то неопходно.
 • Породица је дужна да у року од годину дана од дана збрињавања корисника стекне статус хранитељске породице.

Корисник се не може збринути у породицу у којој:

а) је неко од чланова породице лишен родитељског права или пословне способности,

б) су нарушени породични односи,

в) неко од чланова породице има друштвено неприхватљиво понашање и

г) би због болести члана породице било угрожено здравље корисника и остваривање сврхе збрињавања.

Хранитељска породица која се опредјелила да се бави услугама збрињавања дјеце или пунољетних лица за коју је извршена процјена и оспособљавање за хранитељство остварује накнаду за своје пружене услуге. Хранитељство се обезбјеђује у властитом простору  хранитеља, корисника или другим објектима који су посебно изграђени или прилагођени за ту намјену.

 1. Цијену услуге смјештаја у хранитељску породицу чине накнада за издржавање и накнада за рад хранитеља.
 2. Према Правилнику о критеријумима и мјерилима за утврђивање цијене услуга за смјештај корисника, накнада за издржавање корисника утврђује у износу 70 % од просјечне цијене смјештаја у установи социјалне заштите чији је оснивач Влада Републике Српске. Накнада се може увећати за корисника коме је неопходан превоз од мјеста становања до мјеста школовања. Накнада за рад хранитеља обрачунава се по кориснику и износи 25 % од просјечне нето плате у Републици Српској остварене у предходној години и 35 % за хранитеља који има на смјештају дјецу са поремећајима у понашању и дјецу са сметњама у развоју .
 3. Конвенција о правима дјетета посебно истиче примарну улогу породичног окружења, као основног предуслова за пуни емотивни, физички и интелектуални развој дјетета.

Конвенција даје предност смјештају у одговарајућу алтернативну породицу у односу на смјештај у установу.

Дневно збрињавање

Право на дневно збрињавање обухвата различите врсте организованих дневних услуга и боравака изван властите породице кроз које се обезбјеђују исхрана, њега, чување, брига о здрављу, васпитању и образовању, психосоцијална рехабилитација, радна окупација и друге услуге.

Дневно збрињавање може се обављати у другој породици, установи социјалне заштите, засебним центрима или дневним боравцима које организују и пружају јавне установе, удружења грађана, вјерске заједнице и друга правна лица.

Право на дневно збрињавање има дијете и пунољетно лице које има право на смјештај у установу или збрињавање у хранитељску породицу и друго лице које због својих психосоцијалних тешкоћа и других неповољних животних околности има потребу за овим обликом заштите, а на основу рјешења Центра.

Документација потребна за збрињавање у хранитељску породицу

 • захтјев за остваривање права
 • фотокопија личне карте корисника и хранитеља