Помоћ и њега у кући

Право на помоћ и његу у кући обезбјеђује се старијем изнемоглом лицу, тешко обољелом лицу и другом лицу које није у стању да се брине о себи.

Помоћ и њега у кући лицима обезбјеђује се из буџетских средстава ако:

а) лице нема могућности да помоћ и његу у кући обезбиједи властитим средствима и средствима сродника који има обавезу издржавања у складу са законом,

б) лице није закључило уговор о доживотном издржавању,

в) лице није уговором о даровању отуђило имовину и

г) укупни приходи корисника по свим основима не прелазе износ од 50% основице.

Помоћ и њега у кући обухвата обављање кућних послова, одржавање личне хигијене, набавку хране и организовање исхране и задовољавање других свакодневних потреба.

Помоћ и његу у кући може пружати установа социјалне заштите, удружење грађана, вјерска заједница и друго правно лице која испуњава услове за реализацију овог права.

Министар доноси правилник о остваривању права на помоћ и његу у кући.

Правилником се прописују врсте услуга, ближи услови у вези са остваривањем права, као и учешће корисника и његовог сродника обавезног на издржавање у трошковима помоћи и његе у кући.

 

Документација потребна за остваривње права на помоћ и његу у кући:

  • захтјев за остваривање права,
  • фотокопија личне карте,
  • доказ о материјалном статусу,
  • медицинска документација,
  • увјерење о посједу
  • чек од пензије и
  • друга документација која може послужити службеном лицу као доказ у управном поступку