Насиље у породици

Насиље у породици, у смислу Закона о заштити од насиља у породици Републике Српске
(Сл. Гл. бр. 102/12, 108/13, 82/15 и 84/19), постоји уколико постоји основ сумње да је члан
породице или породичне заједнице извршио радње физичког, сексуалног, психичког и/или
економског насиља, као и пријетње које изазивају страх од физичке, сексуалне, психичке
и/или економске штете код другог члана породице или породичне заједнице.
Центар за социјални рад, као и други субјекти заштите (полицијске станице, здравствене и
образовне установе, судови, тужилаштва, невладине организације које дјелују у области
заштите од насиља у породици) дужни су пружити заштиту, подршку и помоћ жртвама
насиља у породици и спријечити понављање насиља.
Чланови породице, субјекти заштите, запослени у образовним, социјалним и здравственим
установама, као и сваки други грађанин, дужни су одмах након сазнања да је почињено
насиље у породици или да постоји основ сумње да је почињено насиље у породици,
пријавити то ПОЛИЦИЈИ. Наведеним Законом је предвиђена новчана казна за прекршај
сваког непријављивања насиља у породици.
Стручни радник у Центру за социјални рад у раду са жртвама користи све расположиве
методе и технике рада како би се утврдиле релевантне чињенице од значаја за заштиту
жртве насиља. Уколико жртва има малољетну дјецу или су дјеца жртве насиља, посебна
пажња се придаје њиховој заштити. Жртва се упознаје са законом прописаним правима и
могућностима, надлежностима које има Центар за социјални рад те са мјерама и радњама
које ће Центар у даљем раду предузимати, а које су од посебне важности за жртву, њену
сигурност и опоравак од претрпљеног насиља.
Од прве фазе рада са жртвом, Центар за социјални рад одржава континуирану сарадњу и
комуникацију са осталим субјектима заштите с циљем обезбјеђивања свеобухватније
подршке и доступнијих права и услуга које нуде други системи.