Лична инвалиднина

Право на личну инвалиднину остварују лица :

  • која су у задовољавању основних животних потреба зависна од помоћи и његе другог лица и којима је оштећење односно обољење настало у развојном периоду и имају утврђено тјелесно оштећење од 70 до 100%
  • са оштећењем слуха које је настало у развојном периоду гдје је утврђена висина тјелесног оштећења најмање 70%
  • са оштећењем урогениталног оштећења , која се налазе у терминалној фази затајења оба бубрега и која имају потребу за хроничном хемодијализом и перитоналном дијализом, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од 100%
  • обољела од ријетке болести, којима је оштећење односно обољење настало у развојном периоду, а имају утврђену висину тјелесног оштећења од најмање 70%

Личну инваиднину не могу остварити лица која остварују примања по основу инвалидитета стеченог у рату, као и лица која остварују право на смјештај у установу социјане заштите и право на збрињавање у хранитељску породицу или која су смјештена у другу установу на терет буџетских средстава.

Документација потребна за остваривање права на личну инвалиднину:

  • копија личне карте, родни лист или увјерење о пребивалишту
  • рјешење о признатом праву на додатак за помоћ и његу другог лица
  • доказ да је оштећење / обољење настало прије 18.године живота ( налаз и мишљење комисија гдје је подносилац захтјева разврстан као лице са сметњама у развоју )
  • доказ о тјелесном оштећењу 80 – 100 % ( рјешење комисије ПИО за лица старија од 18 година; за лица млађа од 18 година налаз и мишљење стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју
  • доказ да лице не оставрује примања по основу инвалидитета у рату
  • доказ да лице не оставрује право на смјештај у установу социјалне заштите и право на збрињавање у хранитељску породицу или да није смјештено у другу установу на терет буџетских средстава