Поступање према дјеци и малољетницима починиоцима кривичних и прекршајних дјела

Током рада са малољетницима који су починиоци кривичних и прекршајних дјела
примјењује се Закон о поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку и
Закон о прекршајима РС , Закона о социјалној заштити и Породичног закона.
Поводом учињеног кривичног или прекршајног дјела од стране малољетника Центар
Окружном јавном тужилаштву или суду за прекршаје доставља извјештај стручног
радника – социјалну анамнезу са проједлогом о даљем поступању са молељетником тј. да
ли се поступак према малољетнику треба обуставити, да ли је потребно предложити неку
од васпитних препорука по чијем се извршењу неће покретати поступак на суду или се
треба покренути судски поступак уз предлагање васпитне мјере која се треба изрећи
малољетном лицу.
Зависно од врсте васпитне мјере која је изречена малољетнику, Центар је задужен за
организацију извршења, непосредно провођење и /или праћење извршења мјера, рад са
родитељима али и психосоцијалну и другу подршку током трајања мјере , вођење
евиденција изречених васпитних мјера, као и редовно извјештавање суду и тужилаштву.
Центар има активно учешће на судским рочиштима у кривичном и прекршајном поступку
према малољетницма.
Према дјеци млађој од 14 година , починиоцима кривичних и прекршајних дјела не може
се водити судски поступак.
Сарадњом са другим службама, установама и институцијама, Центар се бави превенцијом
проблема у понашању дјеце и омладине.